Skeleton Krew
° click screen to DOUBLE - SIZE shot