California Games II
° click screen to DOUBLE - SIZE shot